Privacy Policy

POLITYKA PRYWATNOŚCI

“Kwiaciarnia Rikka”

 1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest “Kwiaciarnia Rikka” Agnieszka Jurkiewicz, ul. Jutrzenki 10/14A, 20-539 Lublin, wpisana do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 5641227881, REGON: 110671982. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych jest możliwy pod adresem
e-mail: ajurkiewicz6@wp.pl.

Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z następującymi aktami prawnymi:

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  (Dz. Urz. UE. L 119, s. 1), dalej jako „RODO”,
 2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zm.), dalej jako „Ustawa”.
 1. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 1. realizowanie zamówień,
 2. realizowanie zwrotów i reklamacji,
 3. prowadzenie korespondencji z klientem, w tym odpowiadanie na pytania,
 4. archiwizowanie,
 5. wypełnienie obowiązku ciążącego na Administratorze.

Aby świadczyć usługi zgodnie z zakresem prowadzonej działalności, Kwiaciarnia Rikka przetwarza Państwa dane osobowe w celach zgodny z prawem.

W celu realizowania celów o których mowa w pkt. 2 lit. a) – e), Kwiaciarnia Rikka przetwarza następujące dane osobowe:

 • Imię i nazwisko,
 • adres korespondencyjny,
 • adres e-mail,
 • numer zlecenia,
 • data rejestracji,
 • numer rachunku bankowego.

Kwiaciarnia Rikka wskazuje następujące podstawą prawną przetwarzania powyższych danych osobowych:

 1. Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO- osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 2. Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 1. Cookies
 1. Kwiaciarnia Rikka na swojej stronie internetowej, wykorzystuje tzw. pliki cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Cookies mogą być przetwarzane przez system informatyczny, a także przez systemy należące do innych podmiotów,
  z których usług korzystamy.
 2. Cookies umożliwiają adaptację strony internetowej do potrzeb klientów
  i zapewniają wygodę podczas przeglądania strony. Cookies umożliwiają utrzymanie sesji użytkownika, dzięki czemu klient nie musi za każdym razem dokonywać ponownego wprowadzania danych.
 3. Dane zawarte w Cookies mogą służyć także celom statystycznym oraz optymalizacji użyteczności strony. Cookies mogą być wykorzystywane przez Kwiaciarnię Rikka do prowadzenia strony internetowej: generowania statystyk oglądalności strony
  za pośrednictwem popularnych narzędzi marketingowych dostawców zewnętrznych. Narzędzia nie łączą posiadanych o kliencie danych z jego adresem IP ani z żadnymi innymi informacjami niezależnie zebranymi.
 4. Każdy klient może sam zarządzać plikami Cookies poprzez zablokowanie w swojej przeglądarce możliwości pobierania tych plików, jak i usunąć już pobrane. Jeżeli klient nie wyraża zgody na korzystanie z Cookies przez stronę internetową, powinien wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej obsługę JavaScript
  oraz usunąć już pobrane pliki Cookies.
 1. Prawo wycofania zgody
 1. Informujemy, iż w każdej chwili mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Celem wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych należy:
 1. przesłać wiadomość e-mail z informacją o wycofaniu zgody bezpośrednio
  do Kwiaciarni Rikka na adres ajurkiewicz6@wp.pl lub,
 2. przesłać dokument w formie pismenej z informacją o wycofaniu zgody bezpośrednio na adres siedziby Kwiaciarni Rikka.
 3. Do czasu cofnięcia zgody Kwiaciarnia Rikka ma prawo przetwarzać dane osobowe. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
 1. Wymóg podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i zależy od decyzji klienta, jednakże od ich podania może być uzależniona możliwość z korzystania usług świadczonych przez Kwiaciarnię Rikka.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

 1. Odbiorcy danych osobowych
 1. W razie potrzeby, jedynie w celach związanych z realizacją usług świadczonych przez Kwiaciarnię Rikka dane osobowe mogą być przekazywane, firmom obsługującym płatności, firmie księgowej, firmie hostingowej, operatorowi pocztowemu.
 2. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie szczególnych przepisów prawa lub decyzji właściwego organu, w szczególności w celu spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administatorze. Każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych jest analizowany odrębnie przez Administratora.
 1. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 1. Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych może także wynikać z przepisów RODO lub Ustawy,
w przypadku, gdy stanowią one podstawę przetwarzania. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania. W przypadku, gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane będą przetwarzane do momentu jej rozwiązania. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku
i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub pseudonimizowane.

 1. Uprawnienia podmiotów danych
 2. Każdy klient prawo do:
 1. dostępu do swoich danych osobowych;
 2. sprostowania danych osobowych;
 3. usunięcia danych osobowych;
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 6. przenoszenia danych osobowych.
 1. Kwiarciarnia Rikka szanuje prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i stara się uprościć ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.
 2. Prawa wymienione w pkt 1 powyżej nie mają charakteru bezwzględnego. W szczególnych przypadkach możliwa jest odmowa realizacji uprawnienia Każdorazowa odmowa żądania klienta podlega szczególnej analizie. Odmowa jest dokonywana jedynie, gdy jest konieczna lub ma umocowanie w przepisach RODO lub Ustawy.
 3. Każdemu przysługuje prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych. Odmowa uwzględnienia sprzeciwu może nastąpić, jeżeli:
 1. istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania,
 2. istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. Prawo do wniesienia skargi

Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi, jeżeli dane osobowe są przetwarzanie niezgodnie z obowiązującym prawem. Skargę wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Postanowienia końcowe
 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia opublikowania na stronie internetowej.